Nowa ustawa o możliwość uzyskania dopłaty do dodatku mieszkaniowego dla najemców.

0
475

W dniu 5 stycznia br. weszła w życie „ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa”, a niektóre jej zapisy wprowadzają możliwość uzyskania dopłaty do dodatku mieszkaniowego dla najemców.

Ustawa budzi spore zainteresowanie mieszkańców, ale też budziła przez wiele dni niemniejsze wątpliwości prawników, bowiem zawiera rygory, które w praktyce ograniczają zdecydowanej większości zainteresowanych możliwość korzystania z tej szansy. O tym, że w rzeczywistości dotyczyć będzie śladowej wręcz liczby mieszkańców świadczy najlepiej treść pisma Wojewody Dolnośląskiego, który oszacował, że gminy, występując do Wojewody z wnioskiem o przekazanie kwot przewidzianych na wypłaty tych dodatków powinny przyjąć, że z dopłaty skorzysta ok. 3 % gospodarstw domowych zajmujących mieszkania komunalne i ok. 15 % rodzin zamieszkujących lokalne inne, niż komunalne.

Rygory ograniczające dostępność środków na te dopłaty są wyraźnie określone:

  • – dopłata przysługuje jedynie najemcom lub podnajemcom mieszkań (więc nie przysługuje właścicielom lokali mieszkalnych, a po szerokiej prywatyzacji zasobów komunalnych większość mieszkańców zajmuje lokale stanowiące ich własność)
  • – pomoc tę w postaci dopłaty mogą uzyskać gospodarstwa domowe, w których dochód na osobę spadł na skutek epidemii o co najmniej 25 % na członka gospodarstwa domowego (przy czym należy udowodnić, że spadek ten jest skutkiem epidemii i przedłożyć to w postaci oświadczenia, wspartego przez dokument wystawiony przez pracodawcę. Należy liczyć się z tym, że w ramach weryfikacji oświadczenia składanego z wnioskiem przez najemców, można być – w terminie późniejszym – wezwany do przedłożenia PIT za rok 2020.
  • – wniosek o tę pomoc składa się w postaci adnotacji na wniosku o wypłatę dodatku mieszkaniowego, co oznacza, że pomoc ta przysługuje jedynie osobom, które już teraz pobierają ten dodatek
  • – o taką pomoc mogą wystąpić wyłącznie osoby, które umowę najmu podpisały przed 14 marca ub. roku.

Kwota ewentualnej pomocy to 1.500 złW sytuacji Jeleniej Góry obecnie dodatki mieszkaniowe pobiera ok. 350 gospodarstw domowych, większość z nich jest właścicielami lokali, w których zamieszkują, więc nie spełniają pierwszego warunku, a dalsze zapisy w świetle obowiązującego obecnie prawa eliminują kolejne rodziny.

Wniosek ten będzie zawierał klauzulę o odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych oświadczeń.Na złożenie wniosku zainteresowani mają czas do 31 marca br.