Rusza druga część ogólnopolskiego programu „Czyste Powietrze” 2.0

0
572

Nawet do 37 tys. zł – na wymianę kopciucha i termomodernizację domu będzie można otrzymać w drugiej części programu „Czyste Powietrze”. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 21 października br. rozpoczął nabór wniosków do programu przygotowanego dla Polaków o niższych dochodach. Aby dostać wyższą dotację potrzebne będzie zaświadczenie o dochodach wydane przez gminę. 

 „Czyste Powietrze” to program z budżetem 103 mld zł na lata 2018-2029. Jego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Do 16 października 2020 r. – za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej – złożono w sumie ponad 172 tys. wniosków o dofinansowanie, na łączną kwotę prawie 3,3 mld zł. 

Z początkiem października weszły w życie przepisy umożliwiające wsparcie uboższej części społeczeństwa w ramach programu „Czyste Powietrze”.

„Otwiera nam to drzwi do wzmocnionej współpracy z gminami, które są zobligowane do wydawania zaświadczeń uprawniających mniej zamożnych beneficjentów programu do podwyższonego poziomu dofinansowania. To kolejny ważny krok w walce ze smogiem, który ograniczamy, inwestując w termomodernizację polskich domów jednorodzinnych i wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła oraz montaż odnawialnych źródeł energii” – mówi szef resortu klimatu i środowiska.

Współpraca z gminami

Osoby zainteresowane skorzystaniem z wyższej dotacji będą musiały uzyskać zaświadczenia o dochodach, które wydawane będą przez gminy. O wydanie zaświadczenia należy się zwrócić do gminy zgodnie ze swoim adresem zamieszkania osobiście, pocztą lub przez platformę ePUAP.

O dofinansowanie z Części 2 programu może starać się osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

– jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,

– przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

1 400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

1 960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Pozostali beneficjenci „Czystego Powietrza”, z rocznym dochodem do 100 tys. zł, są uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania (część pierwsza programu). To oznacza, że mogą starać się o wsparcie do 25 tys. zł przy wymianie źródła ciepła oraz montażu instalacji fotowoltaicznej (a nawet do 30 tys. zł jeśli inwestycja obejmuje pompę ciepła oraz instalację PV). Ponadto dla wszystkich – w rozliczeniu PIT – dostępna jest ulga termomodernizacyjna (do 53 tys. zł).

Przydatna pomoc

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował kalkulator dotacji. To nowe narzędzie – na stronie www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji – ułatwi wnioskodawcom wyliczanie dotacji na planowane przedsięwzięcie w zależności od wybranych zadań kwalifikujących się do dofinansowania.

Innym udogodnieniem dla beneficjentów „Czystego Powietrza” jest możliwość wydłużenia terminu realizacji przedsięwzięcia. To rozwiązanie dotyczy sytuacji niezależnych od beneficjenta, w szczególności ze względu na epidemię COVID-19. Na uzasadniony wniosek beneficjenta, wojewódzkie fundusze mogą przedłużyć maksymalny okres realizacji przedsięwzięcia do maksymalnie 6 miesięcy. Zmiana dotyczy wszystkich wersji Programu.