„Mój biznes – moja przyszłość”

0
592

“Mój biznes – moja przyszłość” – kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia młodych mieszkańców Dolnego Śląska.Weź bezzwrotną dotację na założenie firmy!

Od marca 2021 r. Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie rozpoczyna realizację projektu pn. „Mój biznes – moja przyszłość”- kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia młodych mieszkańców Dolnego Śląska, działanie POWER 01.02.01. Okres realizacji projektu: od: 2021-03-01 do: 2023-06-30.

W ramach projektu Uczestnik będzie mógł otrzymać bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 23 050,00 zł . Przyznanych zostanie 60 takich dotacji.

Wsparciem zostaną objęte osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

 • wiek 18-29 lat
 • bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy
 • z województwa dolnośląskiego (osoby fizyczne uczące się lub zamieszkujące w rozumieniu KC)
 • utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. (umowa o pracę / umowy cywilno – prawne, własna działalność gospodarcza zamknięta po 1 marca 2020 r. i minął okres co najmniej 12 miesięcy od dnia zamknięcia działalności) i do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie pozostaje poza rynkiem pracy.
 • nie należą do grup wyłączonych ze wsparcia wskazanych w regulaminie konkursu nr POWR.01.02.01-IP.10-02-002/20 – szczegóły na dole strony.

Do projektu zostanie zrekrutowanych 60 osób w tym 33 kobiety i 27 mężczyzn. Co najmniej 7 Uczestników projektu będą osobami zamieszkującymi (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze.

Wsparcie:

 • bezpłatne szkolenia – 40 godzin szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • bezpłatne doradztwo eksperta dotacyjnego (pomoc w pisaniu biznesplanu) – 7 godz. na uczestnika projektu
 • 60 dotacji inwestycyjnych w kwocie maksymalnie 23 050,00 zł netto
 • 60 dotacji w ramach finansowego wsparcia pomostowego -2 000,00zł netto przez okres 6 miesięcy (łącznie aż 12 000,00 zł netto).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

 • 513 906 875
 • 513 906 956
 • 513 907 106

lub pod adresem e – mail: mojbiznes@agroreg.com.pl