Gryfów Śląski: Mieszkańcy mogą ubiegać się o komputery wraz z dostępem do internetu

0
742

Niespełna dwa tygodnie pozostały mieszkańcom gminy Gryfów Śląski na to by złożyć wnioski i ubiegać się o komputery wraz z dostępem do internetu.

Burmistrz Gryfowa Śląskiego informuje, iż Gmina przystąpiła do konkursu grantowego pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”prowadzonego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC). I zaprasza osoby zainteresowane oraz spełniające kryteria zawarte w Regulaminie w/w Konkursu do ubiegania się o przedmiotowe wsparcie, poprzez złożenia odpowiedniego oświadczenia wraz z załącznikami.

Wraz z odpowiednim oświadczeniem, należy złożyć:

  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną RODO
  • formularz danych osobowych (do kontaktu).

Zgodnie z założeniami w/w Konkursu, o przedmiotowe wsparcie w formie sprzętu komputerowego mogą ubiegać się osoby zamieszkujące miejscowości, w których znajdowały się PGRy i których krewni w linii prostej (tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) pracowali w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej. Uwaga: w/w warunki muszą być spełnione łącznie.

Miejsca składania dokumentów: stosowne oświadczenie wraz załącznikami należy złożyć – w odniesieniu do uczniów spełniających kryteria określone w regulaminie konkursu:

  • uczęszczających aktualnie do danej szkoły podstawowej zlokalizowanej w obszarze gminy Gryfów Śląski – w odpowiednim sekretariacie: SP nr 1, SP nr 2 i SP w Rząsinach;
  • uczęszczających aktualnie do danej szkoły średniej w Gryfowie Śląskim – w odpowiednim sekretariacie tej szkoły średniej
  • nie uczęszczających aktualnie do żadnej z w/w szkół zlokalizowanej na obszarze gminy Gryfów Śląski, ale zamieszkałych na jej obszarze – w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

Termin składania dokumentów: do dnia 26 października 2021 r., do godziny 14:00.

Informujemy, że Gmina, jako Grantobiorca jest zobowiązana m.in. do weryfikacji czy składający oświadczenie jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie, poprzez zweryfikowanie złożonego oświadczenia, w tym adresu zamieszkania z listą miejscowości PPGR pozytywnie zaopiniowaną przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu.

Gmina Gryfów Śląski, po weryfikacji złożonych oświadczeń, wystąpi z wnioskiem do CPPC o dotację – grant na zakup odpowiedniego sprzętu komputerowego dla uprawnionych dzieci i młodzieży. W przypadku uzyskania grantu zostanie zakupiony w/w sprzęt a następnie przekazany dla w/w beneficjentów końcowych na podstawie stosunku prawnego np. umowy użyczenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z n/w pracownikami UGiM Gryfów Śląski :

  • Marzena Szuflicka – tel. 75 78 11 260 w. 33, mail: oswiata@gryfow.pl
  • Krzysztof Rozenbajger – tel. 667 813 552, mail: ue@gryfow.pl

Szczegółowe informacje dotyczące w/w konkursu grantowego są dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Załączniki:

lwowecki.info