Wszystkie placówki zespołu w jednym miejscu

0
747

Od lutego br. trwały działania związane z przeprowadzką przedszkola, oddziałów rewalidacyjno – wychowawczych i klas nauczania wczesnoszkolnego SOSW z budynków zlokalizowanych przy ulicy Grottgera i Wolności do nowo oddanej w użytkowanie inwestycji, czyli rozbudowanej części obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jeleniej Górze przy ul. Kruszwickiej 3.

Dzięki zakończeniu inwestycji w jednym miejscu znajdują się: Przedszkole Specjalne, do którego uczęszcza 32 dzieci, Specjalna Szkoła Podstawowa, w której uczy się 125 dzieci, Specjalna Branżowa Szkoła I Stopnia kształcąca 33 uczniów, Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy, do której uczęszcza 29 dzieci, Zespoły Rewalidacyjno – Wychowawcze obejmujące 9 wychowanków. W internacie opieką objętych jest 30 wychowanków.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym kształcą się uczniowie z wszystkimi rodzajami niepełnosprawności intelektualnej, w tym ze sprzężeniami. Potrzeby w zakresie kształcenia, wychowania i opieki w ośrodku zwiększają się z roku na rok. Coraz większa ilość młodych jeleniogórzan wymaga kształcenia specjalnego. Zmieniają się także potrzeby uczniów, więc powinny być podejmowane działania umożliwiające realizację zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego. Łatwiej działać i elastycznie dopasowywać metody pracy w zakresie opieki dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej z dziećmi i młodzieżą wymagającą wzmożonego wysiłku w godziwych i nowoczesnych warunkach w nowym, atrakcyjnym i funkcjonalnym budynku wyposażonym w nowoczesne pomoce dydaktyczne jakie oferuje obecna siedziba.

Nie bez znaczenia jest skonsolidowanie wszystkich placówek zespołu w jednym miejscu, co znakomicie ułatwia wszelką logistykę zachodzącą w zespole szkół. Dodać należy, że położenie w założeniu parkowym przy ul. Kruszwickiej w oddaleniu od miejskiego zgiełku daje komfort ciszy, spokoju i czystego powietrza. Najistotniejsze jednak jest to, że po zakończonej rozbudowie poprawiły się warunki lokalowe dla najmłodszych dzieci i części uczniów szkoły podstawowej. Dzięki realizacji projektów unijnych skierowanych do SOSW wszystkie gabinety są doposażone w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny oraz TIK co jest nie do przecenienia, szczególnie przy niezwykle trudnej, wymagającej znacznego wysiłku pracy pedagogicznej nauczycieli z dziećmi obarczonymi licznymi niepełnosprawnościami. Uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni szkoły dostrzegają zachodzące zmiany i rozwój SOSW doceniając obecne warunki pracy w odniesieniu do poprzednich.

UMJG