Prezydent Jeleniej Góry proponuje nowe stawki za odbiór śmieci.

0
1299

Prezydent Jeleniej Góry – Jerzy Łużniak zabrał głos w sprawie odpadów i postanowił zmienić projekt uchwały określający stawki za odbiór odpadów. Nowy projekt przewiduje wprowadzenie systemu mieszanego. Mieszkańcy domów wielorodzinnych zapłacą stawkę uzależnioną od 1m3 zużytej wody, natomiast mieszkańcy domów jednorodzinnych stałą miesięczną stawkę.

Na początku swojego wpisu Prezydent Jerzy Łużniak wyjaśnia, że samorządy lokalne nie mają wpływu na regulacje cenowe w zakresie odbioru odpadów. 

“Sprawą najbardziej istotną jest podkreślenie, że:

(1) w świetle obowiązujących przepisów, wdrożonych przez Rząd po ustawach Sejmu samorząd lokalny jest wyłącznie wykonawcą działań wynikających z ustawy i w zasadzie nie ma wpływu na regulacje cenowe, bowiem wszystkie koszty składowania, recyklingu, opłat za wykorzystanie środowiska i in. są określane poza gminą

(2) Opłaty, które samorząd pobiera od mieszkańców służą w całości gospodarce „śmieciowej” i są w 100% na nią przeznaczane. Samorząd nie może zbierać więcej pieniędzy, niż jest to bezwzględnie potrzebne na organizację zbiórki odpadów, ale też nie może dopłacać z innych pieniędzy budżetowych na to zadanie. Wynika to wprost z ustawy Sejmu.”

“Decyzję tę podjęto w wyniku analizy dobrych praktyk innych miejscowości, analizy rynku,
konsultacji środowiskowych. Do podobnych rozwiązań dochodzi także część innych
samorządów, również ościennych i wdrożyło (lub będzie wdrażać) tę metodę – w formule„czystej”, bądź mieszanej. Tę drugą opcję przyjęto w projekcie Jeleniej Góry. Gminy najczęściej określają swoje nowe stawki na wysokości maksymalnie dopuszczanej przez ustawę, bądź bliskiej stawkom maksymalnym. Jedna z gmin sąsiednich m.in. określiła, że przelicznik wysokości opłaty będzie wynosił 12,7 zł za 1 m sześc. zużytej wody, lub 36 zł/osobę zamieszkałą.

W Jeleniej Górze, chcąc chronić interesy mieszkańców zdecydowano się na weryfikację niektórych działań w procesie zbiórki odpadów, a tym samym pomniejszyć koszty tej operacji, już i tak obiektywnie wyższe ze względu na specyficzny kształt granic Jeleniej Góry (prawie 40 km długości ma miasto) i związane z tym relatywnie dłuższe drogi pojazdów zbierających odpady.

Zmniejszenie częstotliwości odbioru niektórych frakcji odpadów pozwoliło na obniżenie kosztów, nie tylko przez oszczędności w transporcie, ale także zmniejszenie o kilka etatów w firmie prowadzącej tę działalność.W tej sytuacji projekt przewiduje, że wysokość opłaty obowiązującej mieszkańców Jeleniej Góry będzie ustalona na:

  • 10,80 zł/ m sześć zużytej wody w przypadku zabudowy wielorodzinnej (od 4 mieszka w
    budynku)
  • 35 zł/osobę w przypadku zabudowy jednorodzinnej (do 3 mieszkań w budynku włącznie)
    System mieszany – jeśli nawet nie jest idealny – to w obecnych warunkach optymalnie
    oddaje rozkład kosztów zbiórki i zagospodarowania odpadów.
    ” -pisze Prezydent.