Minister Marzena Machałek z wizytą w SP nr 8

0
793

W dniu 15 listopada 2021 r. w Szkole Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze odbyła się konferencja prasowa, w której Minister Marzena Machałek w trakcie konferencji prasowej mówiła o roli ustawy ws. wsparcia dzieci, uczniów i rodzin.

„Szkoła w Jeleniej Górze jest kolejnym miejscem tuż po Miliczu i Zgorzelcu, które odwiedziłam i w których uczą się dzieci ze specjalnymi potrzebami, w klasach ogólnodostępnych i integracyjnych. To bardzo ważne, by wszystkie dzieci miały jak najlepiej dostosowaną dla siebie edukację z odpowiednimi specjalistami z odpowiednim rozpoznaniem potrzeb” –mówi Marzena Machałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

Ministerstwo Edukacji i Nauki pracuje nad ustawą o wsparciu dzieci, uczniów i rodzin, w której zaplanowano zmiany mające na celu podniesienie jakości edukacji włączającej w Polsce.

Podczas konferencji Wicemarszałek Marcin Krzyżanowski poinformował o decyzji Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekazania dodatkowych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którymi dysponuje Samorząd Województwa Dolnośląskiego, dla Caritas Diecezji Legnickiej na rzecz Zakładu Aktywności Zawodowej „ROSA” w Jeleniej Górze w kwocie 200 000,00 zł oraz dla Miasta Jelenia Góra na rzecz Szkoły Podstawowej nr 8, której organem założycielskim jest Miasto Jelenia Góra, w kwocie 800 000,00 zł.

  • Obiekt: Zakład Aktywności Zawodowej ROSA, ul. Żeromskiego 2, 58-500 Jelenia Góra
  • Zakres robót budowlanych: Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku pralni ZAZ w celu tworzenia pomieszczeń rehabilitacji, przeniesionych z obiektu ZOL z uwagi na sytuację epidemiczną SARS COV-2.
  • Łączna wartość dofinansowania (lata 2021-2022): 500 000, 00 zł.
  • Obiekt: Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Paderewskiego 13, Jelenia Góra.
  • Zakres robót budowlanych: Budowa przyszkolnej hali rehabilitacyjno-sportowej. Istniejąca sala jest zbyt mała, aby szkoła mogła w pełni realizować założone i zaplanowane zajęcia rehabilitacyjne.
  • Łączna wartość dofinansowania (lata 2020-2021): 3 557 108,43 zł.

Szkoła Podstawowa nr 8 w Jeleniej Górze jest jedyną placówką z oddziałami integracyjnymi. Na każdym poziomie, oprócz oddziałów ogólnodostępnych, funkcjonują tutaj klasy integracyjne, do których uczęszcza od 15 do 20 uczniów, w tym 3 do 5 uczniów z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Liczba uczniów szkoły z orzeczeniem o niepełnosprawności w roku szkolnym 2019/2020 wynosiła 33 a z orzeczeniem o potrzebie kształecenia specjalistycznego w rozumieniu prawa oświatowego – 61.

Szkoła stawia na integrację dzieci niepełnosprawnych z pełnosprawnymi, jednak infrastruktura szkoły nie jest w stanie sprostać ich potrzebom. Obiekt wymaga remontu i modernizacji. Funkcjonująca sala gimnastyczna pozwala na przeprowadzenie zajęć wychowania fizycznego jednorazowo wyłącznie dla uczniów jednej klasy. Aktywność fizyczna dla prawidłowego rozwoju dzieci pełnosprawnych czy niepełnosprawnych, jest niezwykle ważna. Budowa nowoczesnej i bezpiecznej hali sportowej będzie odpowiedzią na zapotrzebowanie wszystkich uczniów szkoły, a uczniom niepełnosprawnym umożliwi pełną integrację z dziećmi pełnosprawnymi, zapobiegając ich wykluczeniu z aktywnego uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego.

„Głównym powodem, dla którego zdecydowaliśmy przyznać Szkole Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze środki z PFRON, jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym właściwej opieki, umożliwienie im prawidłowego rozwoju, w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami” –mówi Marcin Krzyżanowski, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Samorząd Województwa Dolnośląskiego w 2021 r., na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, dysponował łącznie kwotą 6 808 850,00 zł z PFRON.

„Dotacje przekazywane są podmiotom prowadzącym rehabilitację zawodową lub społeczną osób z niepełnosprawnościami. Środki pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dzięki takiemu wsparciu wiele obiektów staje się w pełni dostępnymi i bardziej przyjaznymi. Powstają również nowe rozwiązania wzbogacające bazę rehabilitacyjną Dolnego Śląska” – Marcin Krzyżanowski, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Wnioski na dofinansowanie z środków PFRON robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych można składać do końca listopada roku poprzedzającego rok wnioskowanego dofinansowania. Dysponentem tych środków jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Dofinansowanie wynosi do 50% kosztów kwalifikowalnych, pozostała część jest wkładem własnym wnioskodawcy, który wnioskodawca musi udokumentować. We wniosku należy wykazać się prowadzeniem rehabilitacji społecznej lub zawodowej skierowanej do osób z niepełnosprawnościami przez minimum dwa lata przed złożeniem wniosku, która może przyjąć formę na przykład: terapii zajęciowej, terapii psychologicznej, grup wsparcia, warsztatów dietetycznych, turnusów rehabilitacyjnych.