Budżet Miasta na rok 2021 został ustalony.

0
514

Wczoraj Radni Miasta Jelenia Góra uchwalili budżet Miasta na rok 2021. Za przyjęciem projektu budżetu zagłosowało 15 Radnych, 2 wstrzymało się od głosu i 6 było przeciwko uchwale.

Uchwalony budżet w cyfrach:

 • Dochody w łącznej kwocie 523 818 002,00 zł,
 • Wydatki w łącznej kwocie 579 189 620,00 zł,
 • Deficyt w wysokości 55 371 618,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 • emisji obligacji w kwocie 33 588 955,00 zł;
 • wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 21 062 663,00 zł;
 • zaciągniętych pożyczek w kwocie 720 000,00 zł.

Na inwestycje zostanie wydane w tym roku 61 517 927,00 zł.

Najważniejsze zadania to:-

 • Zakup i montaż nowych wiat przystankowych
 • Przebudowa ulicy Kasprowicza ,
 • Budowa łącznika drogowego ulic Jelenia – Forteczna -Kopernika,
 • przebudowa drogi dojazdowej wzdłuż budynków Kopernika 2 i 4
 • przebudowa nawierzchni ciągu pieszo – jezdnego w zabytkowym centrum Jeleniej Góry ,-
 • Modernizacja krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 11,
 • Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 wraz z otoczeniem ,
 • Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 ul. ,
 • Centrum Spotkań Młodzieży „Dom Harcerza” – remont i modernizacja obiektu,
 • Przebudowa zieleńca wraz z infrastrukturą naprzeciwko stacji PKP przy ul. 1 Maja ,
 • Ograniczenie niskiej emisji na ternie miasta Jelenia Góra – dotacje celowe dla mieszkańców Jeleniej Góry,
 • Doświetlenie przejść dla pieszych,
 • Doposażenie placów zabaw w nowe urządzenia
 • Budowa SKATEPARKU
 • Wykonanie pasów dla rowerów przy ulicy Wincentego Pola na odcinku od ulicy Złotniczej do Alei Solidarności
 • Etap I wraz z ulicą Poznańską oraz Piłsudskiego,
 • Przebudowa przestrzeni miejskiej alei Wojska Polskiego- II etap,-
 • Modernizacja nawierzchni ul. Michałowickiej i Karkonoskiej w Jagniątkowie,
 • Przebudowa ulicy Dwudziestolecia,
 • Budowa chodnika przy ul. Podgórzyńskiej odogródków działkowych do nowej pętli autobusowej linii nr 6 i 4-
 • Zakup samochodu ekologicznego na potrzeby funkcjonowania Urzędu Miasta Jelenia Góra i MZDiM
 • Prace remontowo-modernizacyjne w budynkach zajmowanych przez Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze przy ul. Wiejskiej 85 b i Wiejskiej 54 itd.

“Projekt budżetu Miasta na 2021 r. powstawał – jak świetnie wiemy –w wyjątkowych okolicznościach i dla nikogo z nas nie jest on „budżetem marzeń”. To trudny kompromis między ambicjami, potrzebami i możliwościami, przy czym ten trzeci element jest zmienną. Ani dziś, ani nawet w najbliższym czasie nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć, jaką dynamikę przyjmie epidemia w kraju i w regionie, jakie decyzje w zakresie przeciwdziałania epidemii podejmie Rząd, jakie branże poniosą jakie straty, z tytułu jakiejś – dziś nieokreślonej – sytuacji epidemicznej, skali „lockdown’u” itp.Potrzeba rozwagi w kreowaniu elementów projektu budżetu wynika m.in. z faktu, że z doświadczeń roku minionego.” – pisze Prezydent Miasta Jelenia Góra Jerzy Łużniak

źródło Miasto Jelenia Góra